Klauzula 2019/20

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO) informujemy, że:

 

 

 • Administrator danych osobowych

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Joanna Szymańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Study House” Akademia Języka Angielskiego Joanna Szymańska z siedzibą w Inowrocławiu, Al. Sienkiewicza nr 21/2 (88-100 Inowrocław), podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5561830693, REGON 092304820,

e-mail: kontakt@studyhouse.pl , tel. 504182211

 

 • Cele i podstawy przetwarzania

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

 • wykonania i realizacji procesu rekrutacji na zajęcia języka angielskiego oraz organizacji i przeprowadzenia zajęć w ramach kursu języka angielskiego, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegającym na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • spełnienia przewidzianych prawem obowiązków – w szczególności w zakresie prawa podatkowego
  i prowadzenia dokumentacji rachunkowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

 

 

 

 • Profilowanie 

 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz profilowaniu.

 

 • Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów współpracującym z Administratorem:

 

 • upoważnionym pracownikom, 
 • podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe na rzecz Administratora,
 • kancelarii świadczącej obsługę prawną na rzecz Administratora,

 

 

 

 • Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane pozyskane przez Państwa w celach określonych w pkt II przetwarzane będą do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z nich wynikających. 

 

 

 • Informacja o wymogu podania danych 

 

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem niezbędnym do zapisania się na zajęcia, przeprowadzenie procesu rekrutacji, oraz organizację i przeprowadzenie zajęć języka angielskiego.

W przypadku odmowy podania danych, niestety nie będzie możliwa realizacja tego co zostało wskazane w zdaniu poprzedzającym..

Ponadto, w sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać od Pani/Pana podania innych danych, niezbędnych do realizacji celów rachunkowych lub podatkowych.

 

 

 • Informacja o źródle danych

 

Pani/Pana dane pozyskane zostały bezpośrednio od Pani/Pana w dniu wysłania formularza rejestracyjnego lub w późniejszym czasie – w związku z jej realizacją. 

 

 • Pani/Pana prawa

 

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
 • do sprostowania  (poprawiania) swoich danych
 • – do przenoszenia swoich danych
 • do usunięcia danych

 

Jeżeli w Pani/Pana opinii nie ma podstaw do ich przetwarzania.

 

 • ograniczenia przetwarzania danych 

 

Może Pani/Pan zażądać, aby przetwarzanie danych ograniczone zostało wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli w Pani/Pana opinii Administrator dysponuje nieprawidłowymi danymi na Pani/Pana temat lub dane te przetwarzane są bezpodstawnie, a także wówczas, gdy są one Pani/Panu potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

 

 

 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego, a w pozostałych przypadkach ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację

 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli zgoda taka została udzielona

 

Celem wykonania swoich praw, a także uzyskania szczegółów i wskazówek w tym zakresie, proszę kontaktować się e-mailowo, pod adresem: kontakt@studyhouse.pl, lub telefonicznie  504182211